Close

Select Your local website  
  |  
 • BOKA
  ETT FLYG
 • DIN
  BOKNING
 • CHECKA IN
  ONLINE
 • FLYG
  STATUS
 • SÖK
  TIDTABELL

Villkor

Upphovsrätts- och varumärkesinformation

Alla material på denna hemsida är skyddade av upphovsrätt, varumärken och/eller andra immateriella rättigheter. Dessa material ägs av QATAR AIRWAYS eller används med tillstånd från sina ägare eller om inte annat tillåts enligt lag. Skyddade material omfattar, men är inte begränsat till, text, varumärken, källkod, databaser, logotyper, fotografier, bilder, videoklipp, ljudklipp, formgivning, trade dress och andra material som denna hemsida innehåller. Alla rättigheter förbehålls över hela världen.

Användare kan ladda ner, skriva ut eller reproducera delar av QATAR AIRWAYS material för personligt, icke-kommersiellt bruk och åtnjutande. All annan användning av material (inklusive, utan begränsning, fotografier, artiklar, pressmeddelanden, programvara, kommentarer, tabeller eller diagram, videoklipp, logotyper) på denna hemsida är strängt förbjuden. Som exempel kan sådan förbjuden användning omfatta utvinning, omfördelning, återpublicering, modifiering, utsändning, försäljning eller på annat sätt tillhandahålla någon av informationen eller materialet på denna hemsida (i något format) till tredje part. Utöver denna begränsning samtycker du till att följa alla upphovsrättsmeddelanden, information, eller begränsningar som innehålls i något av materialen som nås via denna hemsida. Otillåten användning av denna hemsida, av informationen eller materialet som innehålls på denna hemsida är olaglig och kan som sådan bland annat ge upphov till skadeståndsanspråk samt även vara en straffbar gärning.

Otillåtna åtgärder eller användningar

Du förbinder dig att endast använda denna hemsida för det ändamål som avses. I synnerhet förbinder du dig att inte göra någon obehörig, falsk eller bedräglig bokning, att du inte kommer försöka störa driften av denna hemsida, ändra eller korrumpera data eller programvara.

Du förbinder dig att följa och foga dig efter dessa villkor och alla instruktioner och förfaranden som anges på denna hemsida. Du förstår att underlåtenhet att följa alla instruktioner och förfaranden kan leda till oavsiktlig skyldighet att köpa varor eller tjänster, ditt förverkande av produkter och tjänster, nekat tillträde till denna hemsida, produkter eller tjänster, och eventuella rättsliga åtgärder riktade mot dig.

Produktinformation

Denna hemsida innehåller information om produkter och tjänster som QATAR AIRWAYS (eller annan tredje part) kan erbjuda (kallad produktinformation). Produktinformation kan innehålla detaljer om framtida avsikter från QATAR AIRWAYS (t.ex. detaljer för destinationer man avser erbjuda sina tjänster till eller andra produkter/tjänster man avser lansera) och information om dess aktuella produkter (t.ex. flygtider, flygtillgänglighet, biljettpriser, tävlingar, utlottningar, etc.). Syftet med att tillhandahålla produktinformationen är att hjälpa dig få reda på mer om QATAR AIRWAYS tjänster och att hjälpa dig erhålla dessa tjänster.

Donationer

Qatar Airways kan erbjuda möjlighet för besökare av hemsidan att donera pengar till förvalda ideella välgörenhetsorganisationer. Donationer som görs via hemsidan överförs direkt till välgörenhetsorganisationen, och kan därför inte återbetalas, även om din flygbiljett ändras eller avbokas och återbetalas.

Betalning med kreditkort

Om du köper din biljett med kreditkort på qatarairways.com, kan Qatar Airways be kortinnehavaren att visa ytterligare betalningsverifikation, antingen genom att fylla i ett onlineformulär eller besöka närmaste Qatar Airways-kontor eller på flygplatsen vid incheckningen. Qatar Airways förbehåller sig rätten att neka ombordstigning eller ta ut en garantibetalning (i kontanter eller från ett annat kreditkort) om kortet som ursprungligen användes för köpet inte kan uppvisas av kortinnehavaren vid incheckning eller när biljetterna hämtas ut, eller om orginalbetalningen har blivit stoppad eller ifrågasatt av banken som givit ut kortet. Kreditkortsuppgifter hålls i en säker miljö och överförs via internationellt accepterade system. Vi accepterar följande fem kreditkort: Visa, Mastercard, American Express, Diners Club och UATP.

 

Ansvarsfriskrivning och ansvarsbegränsning

 1. Medan produktinformationen och allt annat material på hemsidan ges i god tro medger och vidkänner du att QATAR AIRWAYS inte gör några utfästelser, garantier eller påståenden om riktigheten av produktinformationen eller annat material på denna hemsida. Vidare medger du att produktinformationen och hemsidematerialet inte utgör någon form av råd eller rekommendationer till dig.
 2. QATAR AIRWAYS frånsäger sig alla underförstådda garantier avseende din användning av denna hemsida och informationen, produkterna och tjänsterna som ingår i denna hemsida. I den utsträckning som tillåts enligt lag ges all information på denna hemsida utan garanti (varken uttryckligen eller underförstått enligt lag eller på annat sätt) eller underförstådda villkor av något slag, inklusive men inte begränsat till, underförstådda garantier eller underförstådda villkor om tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ett särskilt syfte eller icke-intrång av tredje parts rättigheter.
 3. Genom att använda denna hemsida medger du att QATAR AIRWAYS inte är ansvarig gentemot dig för någon direkt, indirekt, följdaktig eller annan förlust till följd av användning (eller icke-användning) av information, produkter och tjänster som innehålls på denna hemsida eller för din tillgång av annat material via länkar från denna hemsida. Undantagen och begränsningarna i dessa villkor gäller i den utsträckning lager tillåter.
 4. QATAR AIRWAYS garanterar inte att användningen av denna hemsida är kompatibel med all hårdvara och programvara som kan användas av besökare på hemsidan.
 5. Med undantag av vad som anges i paragraf 6 har QATAR AIRWAYS inget som helst ansvar gentemot dig, vare sig i avtal, skadestånd (inklusive försumlighet) överträdelse av lagstadgad skyldighet, återställande eller i övrigt för personskada, dödsfall, skada eller direkt, indirekt eller följdskada (alla tre av vilka villkoren omfattar, utan begränsning, ren ekonomisk förlust, förlust av vinst, förlust av verksamhet, utarmning av goodwill och liknande förlust) oavsett orsak till följd av eller i samband med användning av denna hemsida eller användning, åtkomst, nedladdning eller förlitande på någon information eller andra material som innehålls på denna hemsida, inklusive, utan begränsning, som en följd av datavirus.
 6. Dessa villkor utesluter inte QATAR AIRWAYS ansvar (om något) till dig för personskada eller dödsfall som följd av Qatar Airways försummelse för bedrägeri eller för någon fråga som det skulle vara olagligt för QATAR AIRWAYS att utesluta eller försöka utesluta sitt ansvar.
 7. Enligt paragraf 6 skall QATAR AIRWAYS hela ansvar, avseende något ärende eller en serie ärenden som uppkommer av eller i samband med QATAR AIRWAYS tillhandahållande av denna hemsida och alla tjänster från QATAR AIRWAYS eller någonting där under, på alla sätt begränsas till totalt USD 1.000 för varje händelse eller serie av sammanhängande händelser.
 8. Du skall ersätta QATAR AIRWAYS och dess licensgivare och hålla QATAR AIRWAYS och dess licensgivare skadelösa mot alla förluster, skador, fordringar och kostnader (inklusive juridiska kostnader) som orsakats QATAR AIRWAYS och/eller dess licensgivare, eller som dessa lidit av, som en följd av en överträdelse av dig av någon av dess villkor.

Ändringar av villkor

Dessa villkor och/eller annan information som tillhandahålls på denna hemsida kan uppdateras, ändras eller tas bort av QATAR AIRWAYS när som helst utan föregående meddelande till dig. Du bör läsa om dessa villkor varje gång du besöker denna hemsida och se till att du går igenom alla relevanta dokument varje gång du använder denna hemsida. Genom att använda denna hemsida förbinder du dig till den senaste versionen av sådana dokument.

Allmänna transportvillkor

Dessa villkor reglerar användning av denna hemsida. Andra villkor gäller för rese- och transportvillkor. Se våra transportvillkor för mer information om villkoren för transport av passagerare, inklusive bagagebegränsningar och andra restriktioner.

Diverse

Dessa villkor (inklusive Sekretesspolicy innehåller alla villkor som avser användning av denna hemsida. Dessa villkor ersätter alla tidigare avtal, överenskommelser, framställningar (annat än missvisande framställning i bedrägligt syfte), villkor som följer enligt lag och överenskommelse mellan parterna antingen skriftligt, härrörande från sed, muntligt eller på annat sätt. Dessa villkor är skrivna på engelska. Om du inte förstår engelska bör du få den hjälp som behövs för att förstå dessa villkor eftersom du bedöms förstå och acceptera dem om du använder denna hemsida.

Om någon del av dessa villkor av någon domstol, tribunal, administrativt organ eller myndighet med behörig jurisdiktion befinns vara olaglig, ogiltig eller overkställbar skall denna bestämmelse, i den utsträckning som krävs, avskiljas från dessa villkor och kommer vara verkningslös utan, så långt som möjligt, att ändra andra delar av dessa villkor och detta kommer inte påverka andra bestämmelser för ändrade villkor, som förblir med full kraft.

Det får inte ske några undantag från något villkor, bestämmelse eller regel i dessa villkor om inte sådant undantag styrks skriftligen och undertecknas av part som beviljar sådant undantag.

Villkoren på denna hemsida och materialet som innehålls däri skall regleras och tolkas i enlighet med lagarna i England och Wales. De engelska domstolarna skall ha icke-exklusiv behörighet att pröva eventuella tvister som kan uppstå som en följd. Du samtycker till att QATAR AIRWAYS förbehåller sig rätten att väcka åtal mot dig i det land man finner lämpligt.

Om du har några frågor om QATAR AIRWAYS hemsida eller våra Villkor vänligen kontakta:

Qatar Airways Group
Qatar Airways Tower
P.O. Box: 22550
Doha, Qatar

websupport@qatarairways.com.qa