Close

Select Your local website  
  |  
 • BOOK
  EN FLYBILLET
 • BOOKING ADMINISTRATION
 • CHECK-IN
  ONLINE
 • FLY
  STATUS
 • FARTPLAN
  SØGNING

Vilkår og betingelser

Oplysninger om copyright og varemærker

Al materiale på dette website er beskyttet af copyright, varemærker og/eller anden ophavsret. Materialet tilhører QATAR AIRWAYS eller anvendes med tilladelse fra dets ejere eller i henhold til lovgivningen. Beskyttet materiale omfatter, men er ikke begrænset til, tekst, varemærker, kildekode, databaser, logoer, fotografier, billeder, videoklip, design, varedesign og andet materiale indeholdt i dette website. Alle rettigheder reserveret verden over.

Brugere kan downloade, udskrive eller reproducere dele af QATAR AIRWAYS materiale til eget, ikke-kommercielt brug. Al anden brug af websitets materiale, herunder, og uden begrænsning, fotografier, artikler, pressemeddelelser, software, kommentarer, tabeller eller diagrammer, videoklip og logoer er strengt forbudt. Forbudt brug kan som vejledning omfatte uddrag, omfordeling, genudgivelse , ændring, udsendelse, salg eller på anden måde gøre oplysningerne eller materialet på dette website (i ethvert format) tilgængelige for tredjeparter. I tillæg til denne begrænsning accepterer du at overholde alle copyrightmeddelelser, information eller begrænsninger indeholdt i materiale, der indhentes via dette website. Uautoriseret brug af dette website samt information og materiale indeholdt heri er ulovlig og kan medføre erstatningskrav og straffes efter straffeloven.

Uautoriserede handlinger og brug

Du accepterer, at du kun vil bruge dette website til det formål, det er beregnet til. Nærmere bestemt accepterer du, at du ikke vil foretage uautoriserede, falske eller svigagtige bookinger, at du ikke vil forsøge at hindre dette websites drift eller ændre eller ødelægge data eller software.

Du accepterer at følge og overholde disse vilkår og betingelser og alle instruktioner og procedurer, der er beskrevet på dette website. Du forstår, at manglende overholdelse af instruktioner og procedurer kan føre til utilsigtet købsforpligtelse af varer eller tjenester, bortfald af produkter eller tjenester, nægtet adgang til dette website, produkter og tjenester og muligvis indgivelse af søgsmål mod dig.

Produktinformation

Dette website indeholder information om de produkter og tjenester, som QATAR AIRWAYS (eller andre tredjeparter) kan tilbyde (også kaldet Produktinformation). Produktinformation kan omfatte oplysninger om QATAR AIRWAYS fremtidige hensigter (f.eks. oplysninger om destinationer, det har til hensigt at levere tjenester til eller andre produkter eller tjenester, det har til hensigt at lancere) og information om dets aktuelle produkter (f.eks. flyvetider, tilgængelighed af flyvninger, billetpriser, konkurrencer, præmielodtrækninger osv.). Formålet med Produktinformation er at hjælpe dig til at få mere at vide om QATAR AIRWAYS tjenester og drage fordel heraf.

Donationer

Qatar Airways kan tilbyde brugerne af denne hjemmeside at donere penge til forudbestemte non-profit velgørenhedsorganisationer. Donationer fra denne hjemmeside overføres direkte til velgørenhedsorganisationen og kan derfor ikke refunderes, selvom din flybillet ændres eller refunderes.

Betaling med kreditkort

Hvis du køber din billet med et kreditkort på qatarairways.com, kan QATAR AIRWAYS bede kortholderen om at fremvise yderligere bekræftelse på købet enten ved at indsende en formular, ved kontakt til det nærmeste QATAR AIRWAYS kontor eller ved check-in i lufthavnen. QATAR AIRWAYS forbeholder sig ret til at afvise passagerer ved check-in eller at opkræve en garantibetaling (kontant eller et andet kreditkort), hvis det oprindelige kort ikke kan fremvises af kortholderen ved check-in, eller hvis betalingen er blevet tilbageholdt af kortholderens bank.
Kreditkortoplysninger opbevares i et sikret miljø og overføres via et internationalt godkendt system. Vi accepterer følgende kreditkort: Visa, MasterCard, American Express, Diners Club og UATP.

Ansvarsfraskrivelse og -begrænsninger

 1. Produktinformation og alle andre websitematerialer er stillet til rådighed i god tro. Ved at bruge dette website godkender og accepterer du, at QATAR AIRWAYS ikke afgiver nogen garantier, erklæringer eller krav vedrørende nøjagtigheden af Produktinformationen eller andre materialer på dette website. Du accepterer desuden, at Produktinformation og websitematerialet ikke udgør nogen form for råd eller anbefaling til dig.
 2. QATAR AIRWAYS fraskriver sig enhver implicit garanti vedrørende brugen af dette website og informationer, produkter og tjenester på dette website. Inden for lovens bredest tilladte omfang angives alle oplysninger på dette website uden nogen form for garanti (hverken udtrykkeligt eller implicit ved lov eller på anden måde) eller stiltiende vilkår, herunder men ikke begrænset til implicitte garantier eller stiltiende vilkår om tilfredsstillende kvalitet, egnethed til et bestemt formål eller at der ikke foreligger krænkelse af tredjeparters rettigheder.
 3. Ved at bruge dette website accepterer du, at QATAR AIRWAYS ikke er ansvarlig for direkte, indirekte eller andre former for tab, som skyldes brug (eller manglende brug) af informationer, produkter og tjenester på dette website eller adgang til andre materialer via links fra dette website. Udelukkelser og begrænsninger i disse vilkår og betingelser er gældende i lovens bredest tilladte omfang.
 4. QATAR AIRWAYS garanterer ikke, at brug af dette website vil være kompatibelt med alle hardware og software, som anvendes af besøgende på websitet.
 5. Med undtagelse af de fastlagte vilkår i paragraf 6, vil QATAR AIRWAYS ikke have noget ansvar over for dig, det være sig under kontrakt, uden for kontrakt (herunder forsømmelse), retmæssig pligt, restitution eller på anden måde for legemsbeskadigelse, dødsfald, skader eller direkte eller indirekte tab (begges vilkår omfatter uden begrænsning rent økonomisk tab, tab af fortjeneste, forretningstab, forringelse af goodwill og lignende tab), som kan være opstået på grund af eller i forbindelse med brug af dette website eller brug, adgang, download eller anvendelse af information eller andre materialer på dette website, herunder uden begrænsning som resultat af en computervirus.
 6. Disse vilkår og betingelser udelukker ikke QATAR AIRWAYS ansvar (hvis et sådant foreligger) over for dig for personlig legemsbeskadigelse eller dødsfald, som skyldes Qatar Airways forsømmelse, svindel eller andre årsager, hvor det ville være ulovligt for QATAR AIRWAYS at udelukke eller forsøge at udelukke sit ansvar.
 7. I henhold til paragraf 6, skal QATAR AIRWAYS samlede ansvar med hensyn til enhver sag eller række sager, der opstår som følge af eller i forbindelse med QATAR AIRWAYS levering af dette website og alle QATAR AIRWAYS tjenester eller alt herunder, være begrænset til i alt USD1.000 for hver enkelt begivenhed eller række af forbundne begivenheder.
 8. Du skal betale erstatning til QATAR AIRWAYS og dets licenstagere, og holde QATAR AIRWAYS og dets licenstagere skadesløse mod alle tab, skader, krav og omkostninger (herunder sagsomkostninger), som er forårsaget eller lidt af QATAR AIRWAYS og/eller dets licenstagere som resultat af din krænkelse af disse vilkår og betingelser.

Ændringer i vilkår

Disse vilkår og betingelser og/eller anden angivet information på dette website kan opdateres, revideres, ændres eller fjernes af QATAR AIRWAYS til enhver tid og uden yderligere varsel. Du bør genlæse disse vilkår og betingelser, hver gang du besøger websitet og sikre, at du gennemgår alle de relevante dokumenter, hver gang du bruger dette website. Ved at bruge dette website accepterer du at være bundet af den seneste udgave af disse dokumenter.

generelle befordringsbetingelser

Disse vilkår og betingelser gælder for brug af dette website. Andre betingelser er gældende for befordring og transport. Læs vores generelle befordringsbetingelser for at få oplysninger vedrørende vilkår og betingelser for passagerbefordring, herunder bagagebegrænsninger og andre restriktioner.

Diverse

Disse vilkår og betingelser (herunder Datenschutzrichtlinie indeholder alle vilkår vedrørende brug af dette website. Disse vilkår og betingelser erstatter alle forudgående kontrakter, ordninger, erklæringer (bortset fra svigagtigt vildledende oplysninger), vilkår forudsat af lovgivningen og aftaler mellem parterne, uanset om de er skriftlige, skik og brug, mundtlige eller andet. Disse vilkår og betingelser er udformet på engelsk. Hvis du ikke forstår engelsk, bør du bede om hjælp til at forstå disse vilkår og betingelser, da du vil anses for at have forstået og accepteret dem, hvis du bruger dette website.

Hvis en del af disse vilkår og betingelser findes ulovlige, ugyldige eller uanvendelige af en ret, domstol, et administrativt organ eller myndighed i den kompetente jurisdiktion, så vil den bestemmelse blive fjernet i det omfang, det er nødvendigt fra disse vilkår og betingelser og vil være uden virkning uden så vidt som muligt at ændre andre dele af disse vilkår og betingelser, og dette vil ikke have indflydelse på andre bestemmelser i de ændrede vilkår og betingelser, som forbliver i fuld effekt.

Ingen vilkår, bestemmelser eller betingelser i disse vilkår og betingelser kan frafaldes, medmindre et sådant frafald er udstedt skriftligt og underskrevet af den part, der tilstår frafaldet.

Dette websites vilkår og betingelser og de heri indeholdte materialer styres af og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England og Wales. De engelske domstole har ikke-eksklusiv jurisdiktion til at afgøre eventuelle tvister, som kan opstå som resultat. Du accepterer, at QATAR AIRWAYS forbeholder sig retten til at føre en sag mod dig i et land, som det anser for passende.

Hvis du har spørgsmål om QATAR AIRWAYS website eller vores brugsvilkår, skal du kontakte:

Qatar Airways Group
Qatar Airways Tower
P.O. Box: 22550
Doha, Qatar

websupport@qatarairways.com.qa